Walne Zgromadzenie Członków LKN

01 Kwi Walne Zgromadzenie Członków LKN

Działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Lotniczego Koła Naukowego zwołuję na dzień 8 kwietnia (wtorek), godz. 18.30 Walne Zgromadzenie Członków Lotniczego Koła Naukowego. Spotkanie odbędzie się w budynku nr 22 (Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej) w sali nr 104. Jednocześnie przypominam, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowy.

Przewidywany porządek obrad

Otwarcie obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Przedstawienie projektów uchwał dotyczących:
Zmian w statucie LKN.
Składek członkowskich.
Głosowanie nad projektami uchwał (jawne).
Wybory uzupełniające do Zarządu LKN (głosowanie tajne).
Sporządzenie protokołów.
Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie.

Prezes Lotniczego Koła Naukowego